ALPHATECH SHAKE

สามารถเดินหอบ พร้อมยังล็อกรอบออกตัวได้ และสามารถปรับเปลี่ยนในรูปแบบการเบิ้ลตัด ไม่ต้องเร่งจนสุดกำลังเครื่องยนต์ก็สามารถเบิ้ลตัดได้ รับประกัน 1 ปีเต็ม